REHABILITACE KLUBÍČKO s.r.o.

ERGOTERAPIE

 

Ergoterapie je obor ucelené rehabilitace, který se cíleným zaměstnáváním popřípadě u dětí hrou, snaží o zachování a využití schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních činností, pracovních či volnočasových aktivit. Zaměřuje se na osoby jakéhokoli věku s různým typem postižení. Snaží se o maximální možné zapojení jedince do běžného života, přičemž využívá specifické metody a postupy. Zaměřuje se na nácvik konkrétních dovedností, které jsou pro osobu se zdravotním znevýhodněním smysluplné a nepostradatelné.

Cílem této terapie je podpora zdraví a duševní pohody pomocí zapojení do činnosti, zlepšení schopností, které klient potřebuje do běžného denního života, umožňuje naplňovat sociální role, uplatňuje zacílenou terapii na klienta a také napomáhá k plnému zapojení do sociálního prostředí.

Ergoterapeut je součástí multidisciplinárního týmu, který se zaměřuje na:

  • Ergoterapeutické vyšetření (analýza činnosti pacienta, hodnocení senzomotoriky, hrubé a jemné motoriky, vyšetření kognitivních funkcí atd.).

  • Nácvik běžných denních činností personálních (např: příjem jídla, oblékání, osobní hygiena, použití WC), instrumentálních (např: příprava jídla, manipulace s penězmi, běžný úklid) pomocí standardizovaných testů.

  • Pohyb (rozvoj hrubé a jemné motoriky, koordinace pohybů).

  • Podpora smyslových funkcí (zrak, sluch, hmat, vibrace atd.), vnímání sama sebe

  • Doporučení kompenzačních a technických pomůcek (vozíky, kočárky, zvedáky aj.).

  • Poradenství v otázkách adaptace domácího prostředí (bezbarierovost).

  • Poradenství a instruktáž v otázkách prevence (vznik komplikací a strukturálních změn u imobilních pacientů).

  • Sestavení krátkodobého a dlouhodobého ergoterapeutického plánu.

 

(Upraveno podle České asociace ergoterapeutů)

Senzorická Integrace

Co je to terapie SI?

Terapie senzorické integrace poskytuje a kontroluje smyslové vstupy, zejména vstupy pro taktilní, proprioceptivní a vestibulární systém (ale i ostatní smysly), takovým způsobem, že si dítě bude spontánně formovat adaptivní odpovědi a integrovat příchozí smyslové informace. SI se vyvíjí na základě pohybových příležitostí a zkušeností. Senzorická integrace je přístup užívaný v ergoterapii u dětí, které obtížně zpracovávají smyslové stimuly.

SI je teorie, hodnotící metoda, která používá vyšetřovací nástroje, jako jsou dotazníky, standardizované i nestandardizované testy a pozorování dítěte.

U kterých dětí je vhodná terapie SI?

· u dětí s nerovnoměrným psychomotorickým vývojem,

· u dětí s hyperaktivitou a poruchou pozornosti,

· u dětí „neobratných“ nebo „nešikovných“.

· děti, u kterých se nedaří dosahovat výkonů běžných pro jejich spolužáky v oblasti motorických dovedností, kognitivních funkcí nebo sebeobslužných činností.

· u dětí které se obtížné zapojují do kolektivu svých vrstevníků, zdají se být příliš uzavření, bojácní, nebo naopak příliš agresivní,

· děti reagující neadekvátně na běžně tolerované situace, jako je např. mytí vlasů, střihání nehtů nebo nákup v supermarketu.

· dále u dětí s Downovým syndromem, autismem a s poškozením centrálního nervového systému (CNS)